Zwiększenia limitu środków dla województwa podlaskiego na operacje typu „Scalanie gruntów”

Rozwój rolnictwa jako podstawowego kierunku rozwoju województwa podlaskiego wskazuje na konieczność modernizacji terenów wiejskich i ich dostosowania do potrzeb nowoczesnej produkcji rolnej. Jednym z zasadniczych czynników sprostania temu zadaniu jest scalenie gruntów, które daje szanse na tworzenie zwartej powierzchni gospodarstw rolnych bez zmiany struktury własności. Duże zapotrzebowanie na scalanie gruntów w województwie potwierdzają postulaty rolników, którzy indywidualnie wnioskują o przeprowadzenie scaleń na coraz to nowych obiektach.

W poprzedniej perspektywie finansowej PROW Województwo Podlaskie było liderem w wykonaniu scaleń gruntów. Łącznie w latach 2007-2013 postępowaniem scaleniowym objęto obszar 11882 ha, do tego celu wykorzystano przyznane środki pomocowe wraz z dodatkową alokacją.

W obecnej perspektywie zainteresowanie rolników na prace scaleniowe jest dużo większe, gdyż określono zapotrzebowanie na prace urządzeniowo-rolne w perspektywie na lata 2014-2020 na 21 111 ha obszaru planowanego do scalania.

Dzięki zwiększonej alokacji środków na operacje typu scalenie gruntów, Województwo Podlaskie w obecnej perspektywie PROW 2014-2020 otrzymało rekordowy limit środków pomocowych 29 663 529€. Jest to ogromna szansa na zniwelowanie różnic związanych z polepszeniem warunków gospodarowania gruntami rolnych i leśnymi na terenie Województwa Podlaskiego.

W zakresie pozyskanie dodatkowych środków finansowych na przeprowadzenie scaleń gruntów w Województwie było przedmiotem też moich działań m. in. interpelacji poselskiej, w której prosiłem o udzielenie odpowiedzi na poniższe zagadnienia:

  • Czy w przyjętych zasadach przydziału limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.10.2015 r. uwzględniono faktyczne zapotrzebowanie oraz realne możliwości wykorzystania przyznanych środków. (Województwo podlaskie otrzymało limit 14524950€, co daje szansę wykonania ok. 50% planu scaleń w województwie)?

 

  • Czy istnieje możliwość realokacji środków na wykonanie scaleń oraz zagospodarowania poscaleniowego w celu sfinansowania już przygotowanych obiektów, które z uwagi na niewystarczające środki mogą zostać niezakwalifikowane w zakończonym naborze oraz na pozostałe scalenia zaplanowane do wykonania w województwie podlaskim?

 

Podkreślić należy, że zwiększenie limitu środków dla województwa podlaskiego na operacje z zakresu scaleń gruntów jest możliwe w przypadku dokonania wewnętrznych przesunięć środków w ramach przedmiotowego typu operacji pomiędzy województwami lub zwiększenia limitu na całe poddziałanie poprzez dokonanie realokacji. Natomiast decyzje o ewentualnych przesunięciach pomiędzy województwami będą podejmowane po zakończeniu naborów we wszystkich województwach, dokonaniu analizy zagospodarowania środków i potrzeb zgłaszanych przez pozostałe województwa w przedmiotowym zakresie. Jednocześnie po uruchomieniu pozostałych instrumentów wsparcia przewidzianych programem zostanie dokonany przegląd ich wdrażania, w wyniku którego będą podejmowane decyzje odnośnie realokacji środków pomiędzy działaniami i poddziałaniami.

Swoimi działaniami zawszę będę wspierał województwo podlaskie i ich mieszkańców w dążeniach do poprawy funkcjonowania rolnictwa i przedsiębiorczości.