Wojewódzka Rada Programowa OHP obradowała w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie

Wojewódzka Rada Programowa OHP obradowała w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie obradowała Wojewódzka Rada Programowa Ochotniczych Hufców Pracy po za Mną uczestniczyli niej też m.in. Poseł na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, wielu przedstawicieli władz samorządowych, administracji publicznej i różnych instytucji pożytku publicznego. Spotkanie, zwłaszcza po długim czasie izolacji związanej z pandemią Covid było doskonałą okazją do przedstawienia szerokiemu gronu działalności OHP na Podlasiu (zwłaszcza wasilkowskiego Ośrodka), nawiązania nowej i wzmocnienia już realizowanej wzajemnej współpracy.

Posiedzenie prowadziła Wojewódzka Komendant OHP Beata Matyskiel, a obradom przewodniczył Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras. Obrady rozpoczęły się od przedstawienia nowych członków Rady: Prezesa Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku – Witolda Karczewskiego, Dyrektor Ośrodka ETAP/członka Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „DROGA” – Elżbiety Powichrowskiej, Dyrektora Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia, Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS – Marka Masalskiego, Prezesa Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Leszka Dec i Wiceprezesa Zarządu Podlaskiego Klubu Biznesu w Białymstoku – Ryszarda Iwaszkiewicza. Wystąpienia programowe rozpoczęto od przedstawienia aktualnej oferty edukacyjnej Ośrodka i sposobów rekrutacji młodzieży w kontekście wzajemnej współpracy. W swojej prezentacji Kierownik Zespołu kształcenia i wychowania Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku Ewa Kosińska i Z-ca Kierownika OSIW w Wasilkowie Beata Bratumił dużo uwagi poświęciły na podkreślenie potrzeby współpracy w kontekście rekrutacji młodzieży na nowy rok szkolny. O ważności wsparcia młodzieży w dobie pandemii mówiła – Dyrektor ETAP-u Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Elżbieta Powichrowska. W dyskusji zabrali również cenny głos m.in. przybyli posłowie, Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, Wicewojewoda oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – podinsp. Maciej Zakrzewski. Wszyscy zgodnie docenili działania OHP w zakresie nieodpłatnego wspierania młodzieży w jej kształceniu i rozwoju zawodowym.

W podsumowaniu Rady przyjęto dwie uchwały, w których wnioskowano m.in. o wzajemną współpracę w realizacji różnych inicjatyw aktywizujących młodzież potrzebującą wsparcia oraz o podjęcie wspólnego działania na rzecz promocji rekrutacji młodzieży do podlaskich jednostek opiekuńczo – wychowawczych OHP na nowy rok szkolny 2021/2022, a w szczególności do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Przyczyniłoby się to z pewnością do szerokiej promocji, popularyzacji i ocieplenia wizerunku OHP na Podlasiu (a głównie Ośrodka w Wasilkowie). Po zakończeniu Rady członkowie i goście mieli możliwość zwiedzenia bazy lokalowej placówki OHP.

W Wojewódzkiej Radzie Programowej OHP wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm RP/Przewodniczący Podlaskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych – Mieczysław Kazimierz Baszko; Poseł na Sejm RP – Jarosław Zieliński; Z-ca Komendanta Głównego OHP – Piotr Modzelewski; Wicewojewoda Podlaski – Tomasz Madras; Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego /z Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Franciszek Górski; Starosta Hajnowski – Andrzej Skiepko; Kierownik Referatu Oświaty i Kultury z Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim – Eugeniusz Jakubowski; Burmistrz Łap – Krzysztof Gołaszewski; Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka – Ireneusz Roman Kiendyś; Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz; Wójt Szudziałowa – Tadeusz Tokarewicz; Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku – płk Piotr Kondraciuk; Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – podinsp. Maciej Zakrzewski; z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – Asp. Krzysztof Wakuła; Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – st. bryg. Sebastian Zdanowicz; Szef Sekcji Komunikacji Społecznej 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej – mjr Karol Hamanowicz; Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Białymstoku – Anna Dąbrowska; Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białystoku – Janina Mironowicz; Dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko-Gdańskiej – Marek Masalski; Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku – Katarzyna Parczewska; Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku – Józef Jacek Hordejuk; Dyrektor ETAPu – Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych / Członek Zarządu Stowarzyszenia DROGA – Elżbieta Powichrowska; Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku – Witold Karczewski; Prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Leszek Dec; Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białystoku – Zdzisław Wilczko; Wiceprezes Podlaskiego Klubu Biznesu w Białymstoku – Ryszard Iwaszkiewicz; Dyrektor Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego – Izabela Popławska; Dyrektor Szkół Fundacji “Syriusz” w Wasilkowie – Eugeniusz Wiśniowski; Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie – Anna Trochim-Sidorkiewicz; Kadrę kierowniczą z ramienia Podlaskiej WK OHP w Białymstoku reprezentowali, m.in.: Wojewódzki Komendant PWK OHP Beata Matyskiel, Z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP – Anna Zdanowicz, Dyrektor CEiPM w Białymstoku – Agnieszka Jankiewicz, Z-ca Kierownika OSiW – Beata Bratumił, Kierownik Zespołu kształcenia i wychowanie – Ewa Kosińska oraz Kierownik Zespołu programów międzynarodowych – Elżbieta Dziemianiuk.