Wnioski Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego dotyczące infrastruktury i komunikacji kolejowej w województwie podlaskim

Wnioski Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego dotyczące infrastruktury i komunikacji kolejowej w województwie podlaskim

Wnioski Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego dotyczące infrastruktury i komunikacji kolejowej w województwie podlaskim Podlaski Zespół Parlamentarny na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2021 roku zapoznał się z realizacją planów inwestycyjno-modernizacyjnych infrastruktury kolejowej w województwie podlaskim oraz przeanalizował pojawiające się problemy i postulaty dotyczące komunikacji kolejowej w tym regionie. W wyniku powyższego, a także po przeprowadzonej dyskusji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, spółek kolejowych, samorządów oraz ekspertów Podlaski Zespół Parlamentarny zgłasza następujące wnioski i oczekiwania:

  1. Przy projektowaniu rozwiązań techniczno-komunikacyjnych budowanej międzynarodowej trasy kolejowej E-75 Rail Baltica należy uwzględnić nie tylko wymagane parametry związane z transportem międzynarodowym, lecz także dobrze pojęty interes mieszkańców i przyszłych podróżnych korzystających z krajowego ruchu osobowego na tej trasie, tym bardziej że ich liczba zapewne będzie zdecydowanie wyższa niż liczba podróżnych udających się w kierunku Litwy i państw bałtyckich. Ogromne nakłady finansowe ponoszone przez polskie państwo na budowę tej trasy powinny uwzględniać potrzeby komunikacyjne mieszkańców Polski, w tym regionu podlaskiego, a nie tylko podróżnych w ruchu międzynarodowym.
  2.  Powyższa zasada powinna być podstawą w procesie projektowania i zatwierdzania szczegółowego przebiegu trasy Rail Baltica oraz lokalizacji dworców kolejowych. Dotyczy to w szczególności miasta Białegostoku i miasta Suwałki. Należy zachować niezwykle ważną funkcję osobowego transportu kolejowego, która umożliwia podróżnym bezkolizyjny dojazd do centrów miast. Czas przejazdu pociągów przyszłą trasą szybkiego ruchu na Litwę nie powinien być jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy decyzjach lokalizacyjnych torów i dworców przesiadkowych, tym bardziej że przy nowoczesnych rozwiązaniach technicznych nawet zmiana kierunku ruchu pociągu nie musi powodować znacznego wydłużenia czasu przejazdu.
  3. Ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące obwodnicy kolejowej Białegostoku muszą być wypracowane w konsultacjach społecznych z mieszkańcami i samorządami lokalnymi, a warianty nieakceptowane społecznie i wątpliwe z punktu widzenia potrzeb komunikacyjnych i warunków życia mieszkańców Białegostoku i aglomeracji białostockiej oraz uciążliwości związanych z ruchem towarowym powinny zostać odrzucone. Szczegółowy projekt techniczno-funkcjonalny dworca PKP w Białymstoku powinien przewidywać też montaż schodów ruchomych w komunikacji dworca i peronów oraz niezbędne udogodnienia dla osóbz niepełnosprawnościami.
  4.  Istnieje pilna potrzeba modernizacji linii kolejowej nr 40 Sokółka-Augustów-Suwałki wraz z jej elektryfikacją. Brak rewitalizacji tej linii kolejowej, wobec przebiegu Rail Baltica na trasie BiałystokEłk-Suwałki może grozić w przyszłości wykluczeniem komunikacyjnym pod względem możliwości korzystania z nowoczesnej kolei znacznej części mieszkańców województwa podlaskiego, w szczególności miasta Augustów i powiatu augustowskiego – rejonu o wyjątkowych walorach turystycznych i uzdrowiskowych, a także odwiedzających ten region licznych turystów. Podlaski Zespół Parlamentarny oczekuje podania konkretnych terminów i zakresu przewidywanych na tej trasie prac modernizacyjnych.
  5.  Podlaski Zespół Parlamentarny zwraca się o weryfikację kryteriów ukształtowania listy podstawowej i listy rezerwowej przystanków kolejowych przewidzianych do remontu w ramach Programu 200 przystanków 2021-2025. W pierwszej kolejności powinny być modernizowane dworce i przystanki położone wzdłuż najbardziej eksploatowanych linii kolejowych, a nie tych na których ruch pasażerski jest jeszcze zawieszony lub odbywa się sezonowo. Oczekujemy wskazania konkretnych terminów remontu dworców i przystanków przy trasie kolejowej nr 6 Białystok-Sokółka oraz nr 40 Sokółka-Augustów-Suwałki i innych trasach kolejowych w województwie podlaskim, w tym udzielenie pomocy w rewitalizacji dworców kolejowych stanowiących aktualnie własność innych podmiotów niż PKP, np. samorządów.
  6.  Podlaski Zespół Parlamentarny zwraca uwagę na pilną potrzebę pełnej modernizacji trasy kolejowej Białystok-Siedlce wraz z jej elektryfikacją oraz modernizacją dworców i przystanków kolejowych wzdłuż tej trasy. Odnosi się to również do linii kolejowych w południowej części województwa podlaskiego: linii nr 32 Białystok-Czeremcha, linii nr 52 Bielsk Podlaski-Lewki-Hajnówka-Białowieża, linii nr 31 Siemianówka-Hajnówka-Czeremcha-SiemiatyczeSiedlce.
  7.  Podlaski Zespół Parlamentarny, uznając za nieprzekonujące argumenty Spółki PKP PLK odnoszące się do sposobu zarządzania ruchem kolejowym w tej części Polski, domaga się usytuowania Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Suwałkach oraz wzmocnienia funkcjonalnej roli Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku.
  8. Istnieje pilna potrzeba doposażenia Zakładu POLREGIO w Białymstoku w nowe i sprawne pojazdy szynowe (z uwzględnieniem wagonów do obsługi ruchu turystycznego w sezonie letnim), aby uniknąć powtarzających się coraz częściej sytuacji, gdy ze względu na brak sprzętu organizowana jest przez tę Spółkę autobusowa komunikacja zastępcza, co podważa zaufanie podróżnych do kolei i powoduje utratę części jej klientów.
  9. Należy zapewnić możliwość przyjęcia przez Podlaski Zakład Spółki POLREGIO nieruchomości przy ul. M. Kopernika 60 w Białymstoku jako bazy warsztatowo-utrzymaniowej tego Zakładu. Sprzedaż tej nieruchomości podmiotom zewnętrznym stworzy zagrożenie dla wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich w kolejowym transporcie publicznym.
  10.  Niezbędne jest uporządkowanie stosunków własnościowych terenów położonych przy dworcu PKP w Grajewie tak, aby przewidując potrzebną modernizację dworca kolejowego umożliwić jednocześnie władzom samorządowym Miasta Grajewo budowę dworca autobusowego do obsługi podróżnych korzystających z tej formy transportu publicznego.

Podlaski Zespół Parlamentarny postuluje ściślejszą współpracę Ministerstwa Infrastruktury i spółek kolejowych w wypracowaniu szczegółowych, optymalnych rozwiązań inwestycyjno-organizacyjno-komunikacyjnych z zainteresowanymi samorządami terytorialnymi, stowarzyszeniami kolejowymi, ekspertami i opinią publiczną.