Program Budowy Małych Centrów Nauki Kopernik – Stref Odkrywania Wyobraźni i Aktywności

Program Budowy Małych Centrów Nauki Kopernik – Stref Odkrywania Wyobraźni i Aktywności

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład powstanie Program Budowy Małych Centrów Nauki Kopernik – Stref Odkrywania Wyobraźni i Aktywności. Budowa ośrodków naukowych to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, realizowane poprze zwiększenie dostępu do zasobów nauki. Celem Programu jest także wsparcie rozwoju kapitału społecznego i naukowego w społecznościach lokalnych. Maksymalna wysokość dofinansowania na realizację zadania będzie wynosiła 5 mln zł. Program będzie realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Najważniejsze rozwiązania

  • Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków jednostek samorządu terytorialnego.
  • Dofinansowanie z Programu udzielane będzie na podstawie wniosku składanego do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
  • Program będzie realizowany w latach 2021–2024. Nabór wniosków będzie prowadzony na podstawie ogłoszeń o naborze publikowanych na stronach internetowych ministra edukacji i nauki.
  • Minister edukacji i nauki powoła komisję do spraw oceny wniosków złożonych w ramach programu.
  • Wnioskodawcy projektów, których wnioski zostały zakwalifikowani do finansowania w ramach programu uzyskają od BGK promesę udzielenia dofinansowania z Programu.
  • Maksymalna wysokość dofinansowania będzie wynosiła 5 mln zł.