Drugi dzień 73. posiedzenia Sejmu – podsumowanie

Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu 500 plus w latach 2016-2017, zmiany w składach komisji sejmowych oraz wyrażenie zgody na tymczasowe aresztowanie jednego z posłów – to najważniejsze punkty czwartkowych prac Izby. Ponadto posłowie przyjęli dwie uchwały, uchwalili 10 ustaw oraz przyjęli poprawki Senatu do czterech ustaw. Trzeci, ostatni dzień 73. posiedzenia, w piątek.

Dyskusja nad efektami programu Rodzina 500+

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w latach 2016-2017 przedstawił Izbie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, który zwrócił uwagę na wyraźny wzrost wskaźnika dzietności. Według danych ministerstwa w 2017 roku po raz pierwszy przekroczona została granica ponad 400 tys. urodzeń co jest dobrą prognozą jeśli chodzi o kwestie związane z demografią. Stanowisko Komisji Polityki Społecznej i Rodziny ws. realizacji programu zaprezentowała poseł Urszula Rusecka. Jak podkreślała Rodzina 500+ to historyczny, przełomowy i powszechny system wsparcia polskich rodzin. – Realizuje trzy podstawowe cele: pronatalistyczny zmierzający do zwiększenia liczby urodzin, inwestycja w kapitał ludzki, redukcja ubóstwa wśród dzieci. Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia od 4.2016 do 9.2017 wyniosła 3 mln 919 tys. – wskazała poseł Rusecka. Po wysłuchaniu oświadczeń klubów i dyskusji posłowie zadecydowali o przyjęciu sprawozdania.

Sejm uchwalił 10 ustaw. Teraz Senat

Sejm zdecydował o zmianie w Kodeksie Cywilnym – nie będzie nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie naliczania odsetek od zaległych odsetek. Posłowie przegłosowali też nowelizację ustawy o umowach międzynarodowych, która wprowadza do ustawy pojęcie „utraty mocy obowiązującej umowy międzynarodowej”. Pozwoli to na właściwe informowanie o wygaśnięciu umów międzynarodowych, jeśli jego przyczyna jest inna niż wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską.

Do Senatu trafi również nowelizacja dot. wprowadzenia przepisów umożliwiających pokrywanie przez Policję kosztów tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres pełnienia tej służby. Posłowie zaaprobowali też zmiany, na mocy których członkowie zarządu związku metropolitalnego, a także skarbnik i sekretarz, będą składać oświadczenia lustracyjne na zasadach identycznych jak m.in. członkowie zarządu województwa.

Sejm znowelizował ustawę o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Zmiana wesprze obywateli w uzyskaniu prawa własności nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (domki jednorodzinne, mieszkania w budynkach wielolokalowych, w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne).

Izba znowelizowała ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która reguluje m. in. tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury. Nowe przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dadzą pacjentowi prawo zadeklarowania za życia sprzeciwu wobec możliwości udostępnienia dokumentacji medyczne. Pacjenci będą także otrzymywać skierowania w wersji elektronicznej.

Sejm uchwalił zmiany poprawiające ściągalność alimentów. Chodzi m.in. o rozwiązania, które umożliwią skuteczniejszą aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

Uchwalona nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. wiąże się z powiększeniem środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Dróg Samorządowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz PKP PLK.

Ustawy skierowane do podpisu Prezydenta

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw umożliwi termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte problemem ubóstwa energetycznego i wymianę lub likwidację niespełniających standardów emisyjnych urządzeń grzewczych w postaci kotłów na paliwo stałe.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych przewiduje ułatwienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców. Jest to odpowiedź na istotne problemy sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wynikające ze znacznego zwiększenia liczby spraw, dotyczących zwłaszcza upadłości konsumenckiej. Powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych, który ma być  jawny, co oznacza że każdy będzie mógł m.in. zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi za pośrednictwem internetu.

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych polegają wyposażeniu dowodów w środek identyfikacji elektronicznej (profil osobisty), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Posłowie przyjęli poprawki Senatu ws. powołania POLADY, czyli wydzielenia Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i powołania Polskiego Laboratorium Antydopingowego wyposażonego w podmiotowość prawną. Ustawa trafi na biurko prezydenta.

I czytanie. Dwa projekty Prezydenta

Zasadniczym celem prezydenckiego projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych jest rozwój i integracja systemu usług społecznych na poziomie lokalnym. Dzięki działalności centrów, usługi społeczne staną się szerzej dostępne dla mieszkańców, a samorządy gminne będą w stanie trafniej i w sposób bardziej kompleksowy odpowiadać na rosnące i zmieniające się potrzeby osób, rodzin i społeczności lokalnych. Sejm skierował projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Kolejnym prezydenckim projektem rozpatrywanym przez Izbę był projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Prezydent zaproponował przyznanie Sybirakom jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości proporcjonalnej do okresu przebywania na zesłaniu lub deportacje. W myśl projektu świadczenie wypłacane byłoby zarówno osobom wywiezionym z terytorium państwa polskiego w głąb ZSRR i przebywającym na zesłaniu, jak również osobom tam urodzonym. Posłowie będą kontynuować pracę nad projektem w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl

Zachęcam do oglądania transmisji z dzisiejszego dnia: