Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku!

 • Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

     Celem tego rozwiązania jest wsparcie rodzin oraz pomoc w godzeniu życia rodzinnego
z pracą
. Dzięki dofinansowaniu rodzice zapłacą mniej za opiekę w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 • Dofinansowanie będzie przysługiwać rodzicom (a także opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego.

        Dofinansowanie będzie przysługiwać:

 • na dziecko pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od wieku, pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna
 • na każde dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem, że dziecko uczęszcza do instytucji opieki
 • Co ważne, nawet jeśli dziecko ma mniej niż 3 lata, ale uczęszcza do przedszkola, to dofinansowanie nie zostanie przyznane
 • Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Przykładowo jeśli rodzic płaci za żłobek 300 zł, to dofinansowanie również wyniesie 300 zł
 • Prawo do dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki do lat 3 jest niezależne od dochodów rodziny, jest wolne od egzekucji oraz nie podlega opodatkowaniu
 • Dofinansowanie opłaty rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki będzie mogło być przyznane z wyrównaniem od stycznia 2022 r. By było to możliwe rodzic musi złożyć wniosek do ZUS w okresie 1 kwietnia – 31 maja 2022 r
 • Wniosek o dofinansowanie będzie składać rodzic do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski należy składać wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.
 • Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.
 • Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w danej instytucji z uwzględnieniem przyznanych przez podmiot prowadzący zniżek, ale również z uwzględnieniem dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych.
 • Co ważne, do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie
 • Ustawa nie określa zasad rozliczania dofinansowania pobytu w placówce (między placówką a rodzicem). W tym obszarze pozostawiono podmiotowi prowadzącemu instytucję swobodę działania.
 • Po otrzymaniu przez placówkę lub dziennego opiekuna informacji o przyznaniu dofinansowania na dziecko uczęszczające do instytucji opieki
 • możliwe jest obniżanie opłaty rodzica w kolejnych miesiącach, w których dziecko będzie uczęszczać do instytucji opieki o określoną kwotę dofinansowania (co rekomenduje MRiPS)
 • dofinansowanie może być przekazywane rodzicom w formie gotówkowe lub bezgotówkowej (za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy rodzica).
 • W przypadku przyznania dofinansowania na dziecko z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., a także w przypadku przekazania dofinansowania za miesiąc, za który rodzic już zapłacił za pobyt dziecka, dofinansowanie można przekazać w następujący sposób:
 • podmiot prowadzący może zwrócić rodzicowi część poniesionej opłaty, w wysokości przyznanego za dane miesiące dofinansowania – zwrot ten może nastąpić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy rodzica),
 • rodzice uiszczają opłatę za pobyt dziecka obniżoną o wysokość przekazanego przez ZUS za dane miesiące dofinansowania przez kilka kolejnych miesięcy.