Co to jest …   Krajowy Plan Odbudowy.

Co to jest … Krajowy Plan Odbudowy.

Jak wyglądał dialog z partnerami społeczno- gospodarczymi?
-Zdanie samorządów i partnerów społeczno-gospodarczych przy tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy jest dla nas kluczowe, dlatego:
od 26 lutego do 2 kwietnia br. trwały konsultacje społeczne KPO, w ramach trzech debat, otwartych dla wszystkich każdy mógł zadać pytanie i zgłosić swoje uwagi, w ramach 5 wysłuchań obywatelskich otwartych dla wszystkich każdy zainteresowany mógł zabrać głos i zgłosić swoją opinię, z każdego regionu zebraliśmy propozycje inwestycji, które stanowiły inspirację do prac nad Krajowym Planem Odbudowy, zaangażowaliśmy resorty i marszałków województw by poznać potrzeby regionów.
W toku prac nad Krajowym Planem Odbudowy nasi partnerzy też mogli zabrać głos w dyskusji. Rozmowa na ten temat toczyła się pod koniec listopada na posiedzeniu Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa, któremu przewodniczy przedstawiciel BCC.
Część partnerów zgłaszało swoje projekty do Krajowego Planu Odbudowy na etapie zbierania propozycji działań, np. Lewiatan.
Część z nich uczestniczyła również w pracach grup roboczych oceniających projekty zgłaszane do Krajowego Planu Odbudowy np. BCC, Lewiatan, OPZZ czy inni przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego.

Jak wygląda podział środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy?
Fundusze w ramach Krajowego Planu Odbudowy nie są dzielone na regiony, ponieważ ten instrument ma zupełnie inny charakter. Nie oznacza to jednak, że środki nie będą wspierały regionów – część inwestycji w jego ramach będzie dotyczyła bezpośrednio gmin i regionów.
Uwzględniamy potrzebę zrównoważonego rozwoju dla dużych ośrodków miejskich ale także poświęcamy uwagę mniejszym ośrodkom, które dotychczas miały niewielkie szanse na wsparcie. Nie ma jednego szablonu rozwoju dla wszystkich i bierzemy to pod uwagę.
Wsparcie będzie przyznawane w ramach jasnych kryteriów konkursów. Projekty będą oceniane pod względem jakości, ale będziemy także weryfikować, czy wpisują się w założenia Krajowego Planu Odbudowy.

Dlaczego w Krajowym Planie Odbudowy nie ma konkretnych inwestycji?
Reformy gospodarcze są dla nas i Komisji Europejskiej kluczowe. Inwestycje są środkiem do realizacji tych reform.
Część inwestycji będziemy realizować w formule konkursowej (np. OZE, termomodernizacja, tabor autobusowy, przygotowanie terenów inwestycyjnych), część zgodnie z zasadami istniejących programów (np. Czyste Powietrze, Maluch+), a inne na podstawie zgłoszonych i ocenionych inwestycji, których promotorami są poszczególne resorty.
Dzięki analizie projektów od resortów i regionów mamy szeroki ogląd potrzeb inwestycyjnych w całym kraju.
Inne państwa złożyły już plany odbudowy do Komisji Europejskiej, a Polska jeszcze nie.
Przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy to nie wyścig. Tu nie ma zasady “kto pierwszy, ten lepszy”. Taka zasada jest dobra w sporcie, ale nie w pracach nad kluczowym dla gospodarki dokumentem. Dlatego porównania z innymi krajami nie mają sensu.
W prace włączyliśmy szerokie grono interesariuszy – rząd, samorządy i partnerów społeczno-gospodarczych.
Prace nad planem odbudowy są zaawansowane. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską.
Dopracowujemy ostatnie szczegóły.
Po stronie unijnej, rozporządzenie o Funduszu Odbudowy weszło w życie dopiero 19 lutego. Od początku prac nad Instrumentem wiele uwarunkowań się zmieniło i wszystkie kraje muszą uzupełniać swoje Krajowe Planu Odbudowy.
W Krajowym Planie Odbudowy jest mało środków na politykę rolną.
W ramach Krajowego Planu Odbudowy są planowane duże inwestycje związane z przetwórstwem rolno-spożywczym. To działania, które pomogą w stabilizowaniu rynków rolnych. Środki przeznaczmy także na:
rozwój potencjału badawczego w sektorze żywnościowym,
zwiększenie zastosowania rozwiązań IT w rolnictwie,
realizacje inwestycji związanych z systemem oczyszczania ścieków oraz zaopatrzeniem w wodę na obszarach wiejskich.
Na obszarach wiejskich będziemy inwestować m.in. w:
➡dostęp do internetu i cyfrową szkołę,
➡wymianę źródeł ciepła w domach i instalacje OZE,
➡dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3.
Uruchomione zostaną połączenia autobusowe na obszarach wiejskich.

Dlaczego nie podzielono pożyczek, tylko same dotacje?
Polska będzie miała do dyspozycji 34,2 mld euro pożyczek z Funduszu Odbudowy. Nasz kraj skorzysta z tych pieniędzy. Zapowiadaliśmy to w Krajowym Planie Odbudowy przekazanym do konsultacji społecznych. Daliśmy sobie trochę czasu na określenie i przedyskutowanie z KE warunków i zakresu wsparcia z części pożyczkowej. To jest bardzo intensywny dialog. Praktycznie nie ma dnia, żeby nie było spotkań roboczych.
Zaznaczamy, że nie wszystkie kraje na dzień dzisiejszy deklarują skorzystanie z pożyczek. Z rozmów roboczych wiemy, że wiele krajów będzie o tym decydować na późniejszym etapie, po akceptacji KPO.
Wykorzystanie pożyczek stanowi uzupełnienie reform wskazanych w KPO. Zaproponujemy zakres wykorzystania tej części RRF w wysokości blisko 11 mld euro.

Dlaczego partnerzy społeczni nie brali udziału w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy?
Nie wyobrażamy sobie stworzenia Krajowego Planu Odbudowy bez udziału partnerów społeczno-gospodarczych. Ich udział jest dla nas kluczowy.
Potwierdzają to solidne konsultacje społeczne i wysłuchania publiczne. Każdy mógł zabrać w nich głos.
W toku prac nad Krajowym Planem Odbudowy nasi partnerzy też mogli zabrać głos w dyskusji. Rozmowa na ten temat toczyła się pod koniec listopada 2020 r. na posiedzeniu Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa, któremu przewodniczy przedstawiciel BCC.
Wiele organizacji uczestniczy również w pracach grup roboczych oceniających projekty zgłaszane do Krajowego Planu Odbudowy np. BCC, Lewiatan, OPZZ czy inni przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego.
Proces tworzenia wszystkich dokumentów strategicznych przebiega etapami. W przypadku Krajowego Planu Odbudowy pierwszym z nich było zebranie propozycji inwestycji od poszczególnych resortów i marszałków województw. Obie te grupy znaczną część swoich propozycji przedstawiły w oparciu o rozmowy z partnerami społeczno-gospodarczymi. Kolejnym krokiem są konsultacje społeczne propozycji.
Samorządy, które zaplanowały inwestycje w rozwój regionalnego transportu w ramach KPO, są mocno rozczarowane rządowym projektem. Nie widać w nim pieniędzy na tabor dla kolejowych przewozów regionalnych.
Jesteśmy w kontakcie z Komisją Europejską, z którą ustalamy   zakres wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Mamy nadzieję, że przygotowany przez Polskę Krajowy Plan Odbudowy będzie spełniać zarówno wymagania stawiane przez Komisję Europejską, jak i polskie cele rozwojowe.
W Krajowym Planie Odbudowy w ramach pasażerskiego taboru kolejowego przewidujemy dostarczenie 38 składów do przewozów dalekobieżnych. Jednocześnie planowany jest konkurs na tabor do przewozów regionalnych. Na chwilę obecną nie mamy możliwości określenia, ile sztuk taboru do przewozów regionalnych zostanie zakupionych, gdyż jest to uzależnione od wyników konkursu.
W Krajowym Planie Odbudowy uwzględniliśmy inwestycje związane z wymianą ok. 1200 autobusów na zero- i nisko-emisyjne. Zakupione pojazdy zostaną dostarczone również na tereny dotychczas wykluczone komunikacyjnie. Autobusy trafią do samorządów oraz podległych im instytucji.