72. posiedzenia Sejmu RP.

Poprawa ściągalności alimentów, zmiany w systemie badań technicznych pojazdów, zwiększenie ochrony mogił bohaterów.

W planie trzydniowych obrad Izby, które rozpoczną się w środę 21 listopada, jest m.in. projekt mający podnieść ściągalność alimentów. Posłowie będą również pracować nad zmianami poprawiającymi bezpieczeństwo w ruchu drogowym przez uszczelnienie systemu badań technicznych. Sejm zajmie się też propozycjami, które będą chronić obywateli przed oszustwami fałszowania wskazań liczników w samochodach.

Zagwarantowanie ochrony miejsc spoczynku uczestników walk o suwerenność i niepodległość Polski, a w szczególności zapobieganie likwidacji grobów polskich bohaterów narodowych, jest celem projektu, który Sejm rozpatrzy w I czytaniu. Te propozycje przygotowała Komisja ds. Petycji w odpowiedzi na petycję kombatantów, którzy sygnalizowali, że zarządy cmentarzy decydują o likwidacji grobów powstańców warszawskich. Komisja proponuje, aby za zapewnienie godnej pamięci i należytej ochrony miejscom spoczynku odpowiadał prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który będzie mógł wydać decyzję o zakazie użycia grobu do ponownego pochowania. Projekt przewiduje też utworzenie Bazy Miejsc Spoczynku Bohaterów Narodowych.

Podczas 72. posiedzenia posłowie będą także kontynuować prace nad rządową propozycją dotyczącą opieki państwa nad grobami bohaterów – chodzi o mogiły, które nie są grobami wojennymi i obecnie traktowane są jako prywatne. Projekt zakłada powstanie ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość. Prowadzić ją będzie prezes IPN. O przyznanie środków z funduszy Instytutu na budowę, remont lub utrzymanie mogił będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe. Opieką państwa objęte będą groby zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Szacuje się, że takich miejsc pochówku może być ok. 200 tys.

Sejm zajmie się również nowymi rozwiązaniami służącymi poprawie ściągalności alimentów. Rząd proponuje nałożenie na organizatora robót publicznych obowiązku zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych. Ponadto Minister Rodziny, przy podziale środków na działania aktywizacyjne bezrobotnych, ma brać w szczególności pod uwagę aktywizację dłużników alimentacyjnych. Projekt przewiduje też podniesienie – od 1 października 2019 r. – kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 do 800 zł. Dzięki temu dodatkowe 60 tys. dzieci będzie mogło korzystać z funduszu. Rząd chce również wprowadzenia grzywien wobec nieuczciwych pracodawców zatrudniających na czarno dłużników alimentacyjnych.

Walka z oszustami zaniżającymi wskazania liczników przebiegu pojazdów jest celem projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym i Kodeksu karnego proponowanej przez rząd. Zabronione będzie nie tylko fałszowanie wskazań licznika ale też jego wymiana, o ile nie jest konieczna z powodu uszkodzenia. Nielegalne będzie też świadczenie tego rodzaju usług i ich zlecanie. Czyny takie zagrożone będą kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Podczas kontroli drogowej policja i inne uprawnione służby będą mogły dokonać odczytu stanu licznika i przekazać jego wyniku do CEPiK, co pozwoli na ujawnienie ewentualnych nielegalnych ingerencji.

Druga z wniesionych przez Radę Ministrów propozycji nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, nad którą Sejm rozpocznie prace, dotyczy zmian w systemie badań technicznych pojazdów. Projekt przewiduje m.in., że za funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości badań technicznych pojazdów oraz nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia diagnostów będzie odpowiadał Transportowy Dozór Techniczny. Obecnie przedsiębiorców prowadzących stacje nadzorują starostowie. Proponowane przepisy mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska przez uszczelnienie systemu badań technicznych. Wzrosnąć ma też jakość pracy diagnostów dzięki wprowadzeniu dla nich obowiązkowych okresowych szkoleń.

Proponowana przez rząd nowelizacja ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, pozwoli przedsiębiorcom wydobywającym miedź, srebro, gaz ziemny lub ropę naftową obniżyć podatek o darowizny dokonane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których prowadzą działalność. Będzie to forma rekompensaty dla społeczności lokalnych za ponoszone przez nie koszty społeczne, zdrowotne i środowiskowe związane z wydobyciem.

Poselski projekt zmian w ustawie o służbie zagranicznej oraz ustawie o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów rozszerza obowiązek lustracyjny, który obecnie dotyczy jedynie członków służby zagranicznej, na wszystkie kategorie pracowników zatrudnionych w MSZ, polskich placówkach zagranicznych, a także w jednostkach nadzorowanych przez MSZ. Propozycja zakłada wygaśnięcie stosunków pracy osób zatrudnionych w służbie zagranicznej, pracowników MSZ i placówek zagranicznych, które w latach 22 lipca 1944 r. – 31 lipca 1990 r. pracowały, pełniły służbę lub były współpracownikami organów bezpieczeństwa.

Pełny porządek obrad 72. posiedzenia Sejmu jest dostępny pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PorzadekObrad.xsp