Miesiąc: Październik 2018

Spotkanie wicemarszałka Sejmu z szefem MSZ Węgier

– Współpraca między Polską i Węgrami jest bardzo ważna. Wczoraj uczciliśmy dzień upamiętniający wybuch powstania węgierskiego w 1956 roku. Wiele się dzieje we współpracy naszych krajów i parlamentów. Niezależnie od sytuacji bardzo ważne są nasze kontakty bezpośrednie – podkreślił na spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Węgier Péterem Szijjártó wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Sejm reprezentowała również wicemarszałek Beata Mazurek.

– Dla nas to zawsze duże wydarzenie, gdy możemy przyjechać do Warszawy. Świat szybko się zmienia i mimo tego, że nasze kraje są poddawane atakom, to dobrze wiedzieć, że zawsze możemy na siebie liczyć. Zapewniamy naszych przyjaciół w Polsce, że zawsze Państwo mogą na nas liczyć w każdej sprawie, również w Unii Europejskiej – podkreślił Péter Szijjártó. Szef węgierskiej dyplomacji pytał m.in. o przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego. – Wydaje mi się, że to dla obu naszych narodów najważniejsze wybory po wejściu do Unii Europejskiej – mówił Ryszard Terlecki. – Zgadzam się. Ważne, abyśmy utrzymali wspólną drogę, że można wygrać z europejskim mainstreamem, który narzuca wszystkim swoje poglądy. Przyłączamy się do krytyki procesu toczącego się w TSUE wobec Polski w związku z sędziami polskiego Sądu Najwyższego. Mieliśmy podobny konflikt. Traktujemy to jako naruszenie kompetencji narodowych – odpowiedział Péter Szijjártó.

– Większość Polaków jest za członkostwem w Unii Europejskiej, my również. Podejmiemy próbę załagodzenia tej sytuacji i będziemy rozmawiać – podkreślił wicemarszałek Terlecki. – Większość Węgrów również popiera UE, ale jeśli zadamy pytanie, czy Unia potrzebuje reform, to taki sam procent powiedziałby, że tak. Jesteśmy zaprzeczeniem tego, co mówi teraz Bruksela. Udowodniliśmy, że można mieć dobrą gospodarkę, zatrzymać migrację i mieć silnego lidera. W dyskusji o przyszłości UE jesteśmy głosem rozsądku – zaznaczył węgierski polityk.

Wicemarszałek Terlecki poruszył również temat rozszerzenia współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej. – Nie chcemy od razu poszerzać Grupy Wyszehradzkiej, ale w regionie są podobne kraje – jesteśmy przywiązani do tradycji, historii, mamy wspólne wartości. Podejmujemy starania o szerszą współpracę i chcielibyśmy, aby Węgry poparły nas w tym zakresie. Współpracą osiągniemy więcej, chociażby z krajami wschodnimi czy na Bałkanach – mówił Ryszard Terlecki.

W spotkaniu uczestniczyła również ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovács.

„Czyste Powietrze”

Sejm wysłuchał informacji bieżącej ws. rządowego programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest walka ze smogiem. Program daje właścicielom domów jednorodzinnych możliwość ubiegania się o dofinansowanie na ich termomodernizację. Informację przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Małgorzata Golińska.

Jak poinformowała posłów wiceminister, rocznie w Polsce z powodu chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza umiera 45 tys. osób. Dlatego temat walki ze smogiem stał się priorytetem całego rządu, o czym, jak przypomniała M.Golińska, w swoim expose mówił premier Mateusz Morawiecki.

Wiceminister środowiska przedstawiła posłom cele programu. Są nimi poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z istniejących domów jednorodzinnych oraz jej uniknięcie w przypadku domów nowo budowanych. Efektem ekologicznym ma być natomiast wg resortu ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych pyłów PM2.5, PM10, benzopirenu oraz dwutlenków węgla i siarki. M.Golińska podkreśliła, że do 2029 r. rząd chce przeznaczyć na realizację programu ponad 100 mld zł.

Posłowie pytali wiceminister m.in. o źródła finansowania programu a także o warunki, jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o środki na termomodernizację.

Przedstawiciele rządu odpowiadali też na pytania w sprawach bieżących. Parlamentarzystów interesowały m.in. takie zagadnienia jak zwiększenie dofinansowania do inwestycji samorządowych w zakresie dróg lokalnych, wdrażanie systemu e-zwolnień, efekty tzw.ulgi na start dla przedsiębiorców czy sytuacja osób cierpiących na chorobę Alzheimera.

Posłowie powrócą na Wiejską na początku listopada. 71. posiedzenie Sejmu, pierwsze z zaplanowanych na następny miesiąc, odbędzie się w dniach 7 – 9.11.

„550 lat Sejmu”

We wtorek 9 października na elewacji stadionu PGE Narodowego w związku z obchodami 550. rocznicy Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej wyświetlony zostanie napis „550 lat Sejmu”. Wydarzenie ma związek z rocznicą sejmu walnego koronnego, który obradował w Piotrkowie Trybunalskim 9 października 1468 r., a więc dokładnie 550 lat temu. Ta data jest uznawana za początek polskiego parlamentaryzmu.
„Historia naszego parlamentaryzmu sięga wieków średnich. Datujemy ją od roku 1468, kiedy to po raz pierwszy w Piotrkowie odbył się sejm dwuizbowy. I choć sama data wywołuje czasem wśród historyków dyskusje to wszyscy jesteśmy zgodni, że parlamentaryzm Rzeczypospolitej ma wielowiekowe tradycje” – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński, otwierając w lipcu w warszawskim Zamku Królewskim okolicznościową wystawę.
Napis „550 lat Sejmu” był już wyświetlany na elewacji PGE Narodowego w lipcu. Okazją było odbywające się wówczas uroczyste Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia Parlamentaryzmu RP i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Napis będzie wyświetlany na elewacji od zmroku. Inicjatywa dzięki uprzejmości PGE Narodowego.

 

Między innymi z okazji obchodów tej symbolicznej rocznicy do Sejmu przybyła wycieczka harcerzy z powiatu sokólskiego!

69. posiedzenie Sejmu – dzień drugi. Podsumowanie

Rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, obywatelski projekt dotyczący zniesienia obowiązku szczepień, a także rządowe projekty nowelizacji ustaw związanych ze wzmocnieniem ochrony rolników przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi to najważniejsze punkty drugiego dnia obrad 69. posiedzenia Sejmu. W środę posłowie odrzucili w głosowaniu wniosek o odwołanie szefa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

I czytania sześciu projektów ustaw

Sejm przystąpił do I czytania obywatelskiego projektu przewidującego likwidację obowiązku szczepień ochronnych proponując wprowadzenie zasady dobrowolności. Inicjatorem nowelizacji ustawy jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”. W dyskusji złożono dwa wnioski – o odrzucenie projektu oraz o skierowanie go do prac komisji.

W środę rozpatrywano także rządowy projekt nowelizacji ustawy ułatwiającej sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji. Projekt ma służyć utworzeniu zachęt podatkowych dla producentów rolnych uzyskujących dodatkowe przychody z przetwarzania produktów rolnych domowym sposobem. Zakłada umożliwienie sprzedaży żywności wytworzonej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny, w tym do sklepów, restauracji czy stołówek. Umożliwia też m.in. korzystanie z opodatkowania 2 proc. ryczałtem od ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży określonych produktów roślinnych i zwierzęcych, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy. Projekt został skierowany do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Rolnictwa.

Posłowie rozpatrzyli rządowy projektem nowelizacji ustawy o Policji, który zakłada m.in. wydzielenie w Policji służby odpowiadającej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych. Obecnie takie działania prowadzą niezależne względem siebie oddziały antyterrorystyczne Policji, czyli Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP i samodzielne pododdziały antyterrorystyczne. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Posłowie skierowali rządowy projekt nowelizacji ustawy o rybołówstwie morskim do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zaproponowane zmiany zakładają utworzenie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego, co ma ujednolicić sposób przeprowadzania inspekcji podmiotów wykonujących rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne.

Sejm w I czytaniu procedował nad rządowym projektem ustawy o europejskiej partii politycznej (EPP) i europejskiej fundacji politycznej (EFP). Projektowana ustawa wprowadza rozwiązania dotyczące EPP i EFP mających siedziby w Polsce m.in. regulacje dotyczące powstawania i likwidacji. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o dozorze technicznym ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przy eksploatowaniu urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu i zmniejszenie obciążenia administracyjne podmiotów gospodarczych. Jak zaznacza rząd, projekt wpisuje się w założenia „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. W związku ze zgłoszonymi uwagami projekt został skierowany do Komisji Rozwoju i Gospodarki.

Siedem projektów rozpatrzonych w II czytaniu

Posłowie w II czytaniu debatowali nad projektem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), która daje możliwość wszystkim zatrudnionym możliwość oszczędzania na cele emerytalne – część wynagrodzenia pracodawca odprowadzi do funduszu gromadzącego i pomnażającego kapitał. Pozostała część wpłat na indywidualne konta pochodzić będzie od pracodawcy oraz od państwa. Uczestnictwo w PPK będzie dobrowolne. W związku ze zgłoszeniem poprawek projekt trafił z powrotem do Komisji Finansów Publicznych.

Rządowy projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich został skierowany do ponownego rozpatrzenia w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Według projektu koło gospodyń wiejskich ma być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Projekt zakłada, że koło może założyć 10 osób. Koło musi być wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto projektowana ustawa daje osobowość prawną kołom, co pozwoli im korzystać z różnego rodzaju form wsparcia w postaci środków, np. unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji Poczty Polskiej ma na celu umożliwienie zbywania samodzielnych lokali mieszkalnych po preferencyjnych cenach na rzecz ich najemców w budynkach będących własnością spółki Poczta Polska S.A. III czytanie odbędzie się w bloku głosowań.

Podczas II czytania rządowy projekt reformy dowodzenia został ponownie skierowany do prac w Komisji Obrony. Według rządowego projektu dowódca WOT ma podlegać bezpośrednio ministrowi obrony do czasu osiągnięcia przez WOT pełnej gotowości do działania.

Posłowie rozpatrzyli nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Projekt ma na celu wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w całym łańcuchu dostaw surowców rolnych i żywności poprzez objęcie przepisami ustawy wszystkich relacji handlowych między dostawcą a nabywcą. Do III czytania posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Również do III czytania w bloku głosowań przystąpią posłowie w przypadku rządowego projektu nowelizacji ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego. Projekt przewiduje wprowadzenie ułatwień dotyczących prawa żywnościowego dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na małą skalę.

Posłowie rozpatrzyli rządowy projekt ustawy o produktach kosmetycznych, który ma zwiększyć poziom nadzoru nad produktami kosmetycznymi znajdującymi się w obrocie na terytorium Polski oraz pozwolić na skuteczne egzekwowanie obowiązków producentów i dystrybutorów kosmetyków. Do III czytania posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Informacja bieżąca

Sejm przyjął do wiadomości informację w sprawie stanu wykorzystania funduszy UE w województwach i występujących zagrożeń. Informację przedstawił podsekretarz stanu w ministerstwie inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Inne decyzje podjęte przez Sejm

Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Za wyrażeniem wotum nieufności opowiedziało się 166 posłów, 226 było przeciw, 15 wstrzymało się od głosu.

Sejm w głosowaniu nie poparł wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt trafi do dalszych prac w Komisjach Infrastruktury oraz Samorządu i Polityki Regionalnej.

Również Izba odrzuciła wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Podobnie stało się z rządowym projektem nowelizacji ustawy wprowadzającej uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, który w wyniku głosowania został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji

69. posiedzenie Sejmu. Podsumowanie pierwszego dnia obrad

Rozpoczynając pierwszy dzień posiedzenia posłowie chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłej Joanny Sosnowskiej, poseł III i IV kadencji, radnej Olsztyna.

Najważniejsze projekty, którymi Sejm zajmował się we wtorek dotyczyły nowelizacji ustawy o PIT oraz ustaw o utworzeniu Funduszu Dróg Samorządowych i Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W II czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posłowie zdecydowali o dalszym procedowaniu projektu, która zakłada, że podatnicy składający coroczne rozliczenie będą mogli zakończyć procedurę dwoma kliknięciami. KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników. Celem wprowadzanych zmian jest jak najszybszy zwrot nadpłaconego podatku. Projekt został skierowany ponownie do Komisji Finansów Publicznych ze względu na zgłoszone poprawki.

Posłowie debatowali również nad projektem ustawy określającym zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Pochylono się także, w II czytaniu, nad projektem zmian w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Projekt zakłada utrzymanie w mocy decyzji o wydaniu zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego, o ile podmioty te zadania wykonujące uzyskają do końca 2018 r. wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM. Dalsza praca nad projektem odbędzie się w bloku głosowań. Odbyła się także dyskusja, w I czytaniu, nad projektem zakładającym utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych. Celem ustawy jest sprawne przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego środków na potrzeby związane z inwestycjami drogowym. Zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu, który Sejm rozpatrzy w bloku głosowań.

Projekty: poselski ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rządowy nowelizacji ustawy o podatku od osób fizycznych i prawnych są kolejnym rozwiązaniami ułatwiającymi życie podatnikom. Wpisują się one w politykę „3P” w prawie podatkowym. Zgodnie z nią system podatkowy ma być prosty, przejrzysty i przyjazny. Tym samym planuje się przejście z fazy intensywnego uszczelniania systemu podatkowego do etapu jego upraszczania i racjonalizacji. Dalsze prace nad projektem odbędą się w trakcie głosowań.

Kolejny dyskutowany we wtorek projekt przewiduje utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – nowej instytucji, która będzie wspierała osoby niepełnosprawne. Rząd podkreśla, że dla umożliwienia osobom niepełnosprawnym niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich jego sferach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków. Wobec wszystkich zgłoszono wnioski o ich odrzucenie, trafią one do bloku głosowań.

Odbyło się II czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami Projekt przewiduje możliwość poruszania się motocyklem trójkołowym dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat, w szczególności dla osób, które ze względu na niepełnosprawność, nie mogą odbyć egzaminu prawa jazdy kategorii A. Projekt trafi do III czytania w bloku głosowań. W II czytaniu rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej posłowie zgłosili poparcie klubów dla tej inicjatywy. Dotyczy ona popierania rozwoju europejskiej koprodukcji filmowej w poprawionej wersji z 2017 r. ze względu na rozszerzenie zakresu podmiotowego na producentów z krajów pozaeuropejskich. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

W II czytaniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Prasowej posłowie dyskutowali nad umożliwieniem realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia akcji PAP S.A. przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji w ewentualnym połączeniu z PAP S.A. Sejm ponownie skierował projekt do procedowania w komisjach: ds. Energii i Skarbu Państwa oraz Kultury i Środków Przekazu.

W I czytaniu posłowie zajęli się także projektem przewidującym uproszczenia podatkowe dla przedsiębiorców. Propozycja obejmuje blisko 50 rozwiązań zmniejszających obowiązki biurokratyczne. Ponieważ został zgłoszony sprzeciw wobec przekazania projektu do prac w komisjach wniosek trafi pod głosowanie.

Podczas I czytania Sejm skierował do pracy w Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Przewiduje on wprowadzenie do polskiego porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości – F.I.N.N. na wzór funkcjonujących w Unii Europejskiej podmiotów typu REIT oraz szczególne rozwiązania, w tym podatkowe, dla tego rodzaju firm, m.in. odroczenie terminu płatności podatku CIT.

Minister Edukacji Anna Zalewska przedstawiła podczas I czytania rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw. Jego celem jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce. Ma ona się dokonać poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Projektowana ustawa uwzględnia mechanizmy włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy. Projekt została skierowany do Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.

Sejm rozpatrzył sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych 19 października jako święta państwowego. Będzie ono, jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, „wyrazem hołdu dla kapłanów, którzy swoją postawą dawali wyraz swojej wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie swej chrześcijańskiej Ojczyzny – Polski”. Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Jako ostatni został w I czytaniu rozpatrzony rządowy projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Nowe przepisy umożliwią szybką rejestrację KGW i wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowanie folkloru i polskiej tradycji. Wnioskodawcy proponują podniesienie rangi KGW do poziomu organizacji wyposażonych w osobowość prawną. Projekt został skierowany do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W pierwszym dniu 69. posiedzenia Sejm odbył także debatę nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. W trakcie czwartkowych głosowań Sejm podejmie decyzję w sprawie wniosku.