Miesiąc: Marzec 2018

Konstytucja Biznesu – nowe przepisy ułatwiające prowadzenie firmy

Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Zmiany, które wprowadzi Konstytucja biznesu dotyczą takich obszarów, jak m.in.:

 • relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,
 • zakładanie firmy,
 • zawieszenie działalności,
 • zasady tworzenia prawa gospodarczego,
 • obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu będzie Prawo przedsiębiorców, które określi najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Konstytucja Biznesu – jakie korzyści dla przedsiębiorców

1. W relacjach przedsiębiorca-urzędnik

 • Wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone

Przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń.

 • Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy

Przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.

 • Przyjazna interpretacja przepisów

Niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców.

 • Zasada proporcjonalności

Urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje.

 • Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik będzie mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców.

2. Przy zakładaniu firmy – pakiet startowy

W ramach Konstytucji Biznesu przygotowano pakiet ułatwień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

 • Wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej

Będzie ona dotyczyć m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Będzie możliwa dla osób, które wykonują działalność osobiście (nie w spółce) oraz przez ostatnie 5 lat nie prowadziły firmy. Działalność taka nie może być objęta wymogiem uzyskania koncesji, pozwolenia czy licencji.

 • Wprowadzenie nowej ulgi w składkach ZUS dla nowych firm

Początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni – jak to jest obecnie. Potem będzie mógł skorzystać przez 2 lata z tzw. małego ZUS-u. Nie dotyczy to składek na ubezpieczenie zdrowotne, które będzie obowiązkowe również dla przedsiębiorców korzystających z ulgi. Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku (nie od dochodu). Dowiedz się więcej o rozliczaniu składki zdrowotnej w podatkach.

3. Przy zawieszaniu działalności

 • Możliwość zawieszenia działalności w przypadku zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym

Obecnie nie można zawiesić działalności jeśli zatrudnia się pracowników. Dzięki zmianom zaproponowanym w Konstytucji Biznesu będzie można zawiesić działanie firmy (zarejestrowanej w CEIDG) na dowolny czas określony (obecnie jedynie na 24 miesiące) lub na czas nieokreślony. Po upływie terminu zawieszenia, wznowienie działalności gospodarczej nastąpi automatycznie. Jeśli przedsiębiorca zapomni złożyć wniosek o wznowienie, nie zostanie on wykreślony z rejestru (jak obecnie).

4. W kontaktach z urzędami

 • Nowy portal internetowy dla przedsiębiorców

Portal będzie rozwinięciem www.biznes.gov.pl. Wyjaśni, w jaki sposób zrealizować poszczególne sprawy urzędowe, a także umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych, czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami albo składkami. Portal przypomni przedsiębiorcom (przez sms lub e-mail) o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie.

 • Możliwość załatwiania niektórych prostych spraw urzędowych przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji

Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności dostarczenia załączników albo o gotowych do odbioru dokumentach.

 • Stopniowa likwidacja REGON

Podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę będzie NIP.

5. Przy korzystaniu z pełnomocników

 • Możliwość ustanawiania prokurentów przez przedsiębiorców – osoby fizyczne

Opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie w CEIDG będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub udzieleniem prokury na piśmie.

6. Przy działalności reglamentowanej

 • Uporządkowanie katalogu form reglamentacji działalności gospodarczej

<Pozostaną trzy zasadnicze formy: koncesje, zezwolenia i rejestry działalności regulowanej. Zniesione zostaną zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji. Ponadto zostanie wprowadzona zasada, że zezwolenia nie mogą mieć charakteru uznaniowego i powinny być zawsze udzielone, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki przewidziane prawem.

7. Przy tworzeniu przepisów dla przedsiębiorców

 • Stworzenie katalogu podstawowych reguł, którymi należy kierować się przy tworzeniu prawa gospodarczego

Jest to m.in. zasada proporcjonalności obciążeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP, zgodnie z którą, jeśli stwierdzi się, że projekt nowego prawa wywiera wpływ na przedsiębiorców z tego sektora, to dąży się do ograniczenia wobec nich obowiązków administracyjnych. Wprowadzone zostaną również m.in. zasady dążenia do unikania nad-implementacji prawa UE oraz ograniczenia obowiązków informacyjnych.

 • Ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienie prawne

Napisane prostym językiem „poradniki” wyjaśnią, jak stosować najtrudniejsze przepisy. Zastosowanie się do nich będzie chroniło przedsiębiorcę, np. w razie kontroli. Do wydania objaśnień przez ministrów i organy centralne będzie mógł zobowiązać Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

8. Przy prowadzeniu działalności przez cudzoziemców

 • Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących zasad udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Do tej pory regulacje te były rozrzucone w trzech różnych ustawach i niespójne. Dzięki Konstytucji Biznesu, przepisy znajdą się w jednym dokumencie.

Kiedy Konstytucja Biznesu zacznie obowiązywać?

Większość przepisów wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, prawdopodobnie w kwietniu 2018 r.

Konstytucję Biznesu tworzą ustawy:

Wasz głos, który nam przekazujecie jest bardzo ważny”. Spotkanie z wicepremierem w Suchowoli.

Trzeba pilnować rządu, trzeba pilnować posłów, trzeba pilnować dyrektorów i na pewno jakieś środki na drogi dla powiatu sokólskiego się znajdą – mówił wczoraj na spotkaniu w Suchowoli wicepremier Jarosław Gowin.

Samorządowcy i mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu poruszali tematy związane m.in. z drogami, rewitalizacją czy pozyskiwaniem środków zewnętrznych na lokalne inwestycje.

Staramy się o wypracowanie pewnych rozwiązań doskonałych dla państwa polskiego. Zachęcam, abyście na ten rozmawiali z panem posłem i w takich pracach w miarę swoich możliwości brali udział – mówił Stanisław Derehajło, sekretarz generalny Porozumienia, partii kierowanej przez Jarosława Gowina, współtworzącej obóz Zjednoczonej Prawicy. – Ważne jest, abyście podawali swoje tematy i pomysły, które my później będziemy na prezydium rozważać i które dalej będą forsowane w rządzie. Dlatego wasz głos, który nam przekazujecie jest bardzo ważny – dodał.

W spotkaniu brali udział samorządowcy, m.in. burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel, zastępca burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, wójt Nowego Dworu Andrzej Humienny, zastępca burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, przewodniczący Rady Miejskiej w Suchowoli Jan Kotuk oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Stanisław Grajewski.

Na spotkaniu z wicepremierem obecna była także rodzina bł. Ks Jerzego Popiełuszki.

https://isokolka.eu/suchowola/23921-wasz-glos-ktory-nam-przekazujecie-jest-bardzo-wazny-spotkanie-z-wicepremierem-w-suchowoli-wideo

    

Żywa lekcja wiedzy o społeczeństwie. Młodzież z Dąbrowy Białostockiej z wizytą w Sejmie

Młodzieżowa Rada Miasta z Dąbrowy Białostockiej odwiedziła Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Uczniowie gościli tam na zaproszenie posła Mieczysława Baszko. Młodzi radni mogli zobaczyć z bliska miejsca, gdzie zapadają najważniejsze decyzje państwowe.

– Bardzo ważne jest, aby Młodzieżowa Rada obracała się w różnych środowiskach i poszerzała swoje horyzonty myślowe – mówi Mieczysław Baszko, poseł na Sejm RP. – Musi też podpatrywać różne rozwiązania i przenosić je na swoje podwórko. To ważne, aby młodzież mogła zobaczyć jak funkcjonuje Sejm, czym zajmują się posłowie, jakie jest oddziaływanie Sejmu na ustrój i zarządzanie państwem. W dłuższej perspektywie to być może właśnie oni będą liderami i będą pełnić funkcje w różnych instytucjach samorządowych czy stowarzyszeniach. Ta wiedza, którą dziś zdobędą pomoże im lepiej rozumieć funkcjonowanie państwa. Cieszę się bardzo, że mogłem młodzież gościć w Sejmie i dziękuję organizatorom za umożliwienie im tego. Zapraszam także do dalszych dobrych praktyk, które pomogą młodemu pokoleniu w działaniu i w życiu.

Wizyta w Sejmie zakończyła się wspólnym obiadem. Następnie młodzież odwiedziła również Muzeum Sportu i Turystyki, które znajduje się w Centrum Olimpijskim. Muzeum powstało w 1952 roku, jest to najstarsza z takich placówek w Europie. W zbiorach znajduje się ponad 45 tysięcy eksponatów dotyczących polskiego sportu.

– Podczas wizyty mogliśmy zapoznać się z pracą w Sejmie i zobaczyć jak to wszystko wygląda od środka – opowiada Sylwia Czarnecka, przewodnicząca Młodzieżowej Rady. – Dotychczas mogliśmy to oglądać tylko w telewizji, to była swojego rodzaju żywa lekcja wiedzy o społeczeństwie. Zdobyliśmy nowe doświadczenie, które – mam nadzieję – przyda nam się w dalszej pracy radnych.

– Wyjazd dał mi satysfakcję, że możemy działać i coś wspólnie organizować jako Rada Młodzieży – mówi Amelia Suchocka. – Na pewno bardziej zżyliśmy się i zbliżyliśmy do siebie. Byliśmy cały czas razem, rozmawialiśmy i mogliśmy lepiej się poznać. Jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia i to jest najważniejsze.

Na koniec wizyty w stolicy młodzi radni odwiedzili stadion narodowy i szlifowali swoje umiejętności jazdy na łyżwach.

Młodzieżowa Rada dziękuje posłowi Mieczysławowi Baszko za zaproszenie i wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyjazdu za pomoc w organizacji.

https://isokolka.eu/dabrowa-bialostocka/23772-zywa-lekcja-wiedzy-o-spoleczenstwie-mlodziez-z-dabrowy-bialostockiej-z-wizyta-w-sejmie-wideo-foto