Rok: 2018

Nie gaśnie światło z Betlejem…

Mające 28-letnią tradycję przekazywane Betlejemskie Światło Pokoju nie gaśnie ponieważ wierzymy w jego siłę. Jest symbolem pokoju, jedności, solidarności i wspólnoty.

W tym tygodniu po raz kolejny na granicy polsko – białoruskiej i polsko – litewskiej polscy harcerze przekazali „światełko, które łączy” swoim litewskim i białoruskim kolegom. Miałem wielki zaszczyt wziąć udział w tym uroczystym wydarzeniu, w Kuźnicy.

Idea sztafety betlejemskiej jest bardzo ważna ponieważ reprezentuje wartości uniwersalne, ponadczasowe. Łączy ponad granicami, ponad religiami, ponad narodami, ponad wyznaniami. Chcemy wierzyć w światło, w siłę, która jest ponad nami i pozwala nam pokonywać nie jeden spór, nie jeden konflikt. To wiara pozwala nam przezwyciężyć własne słabości, stanąć ponad podziałami. Święta Bożego Narodzenia po raz kolejny przypominają o takiej zwykłej prawdzie, że każdy z nas chce przynależeć do określonej społeczności, że potrzebujemy poczucia wspólnoty, obecności wśród ludzi, którzy podobnie myślą i wyznają podobne wartości. Dlatego czujemy się Europejczykami, czujemy się Polakami. Nasi rodacy mieszkający na Białorusi dzięki takim inicjatywom mają przekonanie, że są bliżej wspólnoty europejskiej, której tak potrzebują. Jestem pełen nadziei, że choć przekazywanie światła ma charakter symboliczny, to jednak na tej symbolice nie poprzestaniemy i będzie to również zapowiedź przywrócenia i dynamizacji małego ruchu granicznego.

Cieszmy się z możliwości zatrzymania i refleksji w czasie Świąt, bo tak naprawdę tylko ten okres daje nam chwile wytchnienia od codziennych trosk i obowiązków. Często zaganiani nie zastanawiamy się nad potrzebami nie tylko materialnymi, ale też duchowymi. Dopiero taki szczególny czas sprzyja udzielaniu większej pomocy i wsparcia najbardziej potrzebujących. Dlatego, w tym roku również wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Rubież oraz ludźmi dobrej woli zorganizowaliśmy zbiórkę świąteczną żywności i niezbędnych produktów, które przekazaliśmy naszym rodakom mieszkającym na Białorusi. To, że nie zapominamy o bliskich zamieszkałych na Kresach Wschodnich świadczy o naszym poczuciu wspólnoty i wielkim zrozumieniu sytuacji rodaków zza wschodniej granicy.

Jestem wdzięczny wszystkim mieszkańcom Podlasia i wszystkim, którzy okazali wrażliwość i empatię, dziękuję, że zawsze można na Was liczyć. Udowodniliśmy już nie po raz pierwszy, że potrafimy się jednoczyć ponad podziałami, troszczyć bezinteresownie i pomagać.

Ufam, że w nadchodzącym roku wyborczym, pomimo występujących różnic, które były i są – będziemy w stanie się zjednoczyć w imię wyższych wartości, które wyznajemy i w które wierzymy, bo tylko dzięki wierze możemy być silni i możemy z nadzieją patrzyć w przyszłość, której niezmiennie przyświeca betlejemskie światełko.

Środki na rozwój i działalność Kół Gospodyń Wiejskich.

Zajęte przygotowaniem wieczerzy wigilijnej, zatroskane, czy wszystkie prezenty już kupione, zabiegane w przedświątecznej krzątaninie możecie przegapić bardzo korzystne zasady dofinansowania dla nowopowstających i już istniejących kół gospodyń wiejskich – wprowadzone kilka dni temu przez nową Ustawę.

 Koła Gospodyń Wiejskich, to dla nas wszystkich żadna nowość – są wpisane w krajobraz polskiego społeczeństwa od 150 lat. Dzisiaj, na początku XXI wieku, przeżywają swój prawdziwy renesans. Są niewątpliwe wspomnieniem minionej epoki, ale dzisiaj przede wszystkim są nadzieją na nową przedsiębiorczość kobiet z małych ojczyzn. Program nie tylko dla gospodarnych i wyjątkowych również dla zapracowanych, ale szukających ujścia dla swoich pasji, dla przedsiębiorczych bez własnych funduszy, dla babć, matek i wnuczek, bowiem najmłodsza może być członkinią, jeżeli ma ukończone 13 lat.

Koła będą łączyć pokolenia gospodarnych, wyjątkowych, niezwykłych, pracowitych i utalentowanych kobiet, które pragną ulepszyć otaczającą je rzeczywistość.

W dniu 17 grudnia 2018 roku uczestniczyłem w Urzędzie Miasta w Sokółce w spotkaniu promującym Program. Uczestnicy spotkania wykazywali duże zainteresowanie projektem, dlatego serdecznie zachęcam wszystkie mieszkanki Podlasia do skorzystania z niezwykle korzystnych warunków dofinansowania działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż
do 27 grudnia. Data wpływu wniosku do Agencji jest równoznaczna z datą jego złożenia.
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Serdecznie zachęcam wszystkie gospodarne, wyjątkowe, zabiegane… W razie wątpliwości proszę o kontakt tel. 533-193-150 lub e-mail drbiura@o2.pl. Pomożemy!

Sejm uczcił ofiary stanu wojennego.

Sejm uczcił ofiary stanu wojennego. „Ostateczny wyraz tej tragedii narodowej nigdy nie zostanie określony”
„Sejm składa hołd ofiarom stanu wojennego i tym wszystkim, którzy stawili opór komunistycznej dyktaturze” – głosi tekst uchwały przyjętej przez aklamację przez Wysoką Izbę, w przeddzień 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Uchwała przypomina o tragicznych wydarzeniach, które rozpoczęły się w Polsce w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, kiedy reżim gen. Wojciecha Jaruzelskiego wprowadził stan wojenny, a władza komunistyczna chciała zniszczyć wolnościowego ducha Narodu Polskiego.
„Ponad sto ofiar śmiertelnych, prawie 10 tysięcy osób internowanych, tysiące Polaków szykanowanych, prześladowanych, wyrzucanych z pracy, a także zmuszanych do emigracji – ostateczny wyraz tej tragedii narodowej nigdy nie zostanie określony” – wskazuje uchwała.
W dokumencie podkreślono, że ofiary tej narodowej tragedii wciąż czekają na sprawiedliwe rozliczenie stanu wojennego.

W tym roku mija 37 lat od tych tragicznych wydarzeń. Warto przypomnieć fakty obrazujące ogrom zła i przemocy, które dotknęły naród polski.

Sam „Dekret o stanie wojennym” z 12 grudnia 1981 r., który został antydatowany i formalnie wprowadzony przez Radę Państwa, tworzył prawo stanu wojennego w Polsce.
Poranek 13 grudnia postawił Polaków wobec dramatycznej rzeczywistości. Najwyższą władzą stanu wojennego była WRON. W województwach powołano komisarzy wojskowych. Działaczy „Solidarności” internowano w 52 obozach. Działalność wszelkich stowarzyszeń, organizacji, związków zawodowych została zawieszona. Zakazano zgromadzeń (poza religijnymi), organizowania strajków i protestów. Wiele zakładów pracy zostało zmilitaryzowanych i oddanych pod zarząd wojskowych komisarzy (m.in. radio, telewizja, poczta, przedsiębiorstwa obrotu paliwami naftowymi, kolej, PKS, transport samochodowy, porty, straż pożarna, komunikacja miejska, zakłady zbrojeniowe, kopalnie, elektrownie), podobnie jak część administracji. Wprowadzono represyjne prawo: osobom uchylającym się od pracy w tych zakładach groziło od dwóch lat więzienia do kary śmierci włącznie. W szkołach i na wyższych uczelniach zawieszono zajęcia, przestały działać instytucje kultury: kina, teatry, filharmonie itp.

Jedynym kanałem emitowanym przez TV był pierwszy program telewizji i pierwszy program radia. Zakazano wydawania gazet poza „Trybuną Ludu” i „Żołnierzem Wolności”. Telefony prywatne zostały wyłączone i oficjalnie ustanowiono podsłuchy. W pierwszych dniach stanu wojennego wprowadzono zakaz przemieszczania się, bez przepustki, poza miejsce zamieszkania. Wprowadzono godzinę milicyjną (początkowo od godz. 19:00, następnie od 22:00 do 6:00) i cenzurę korespondencji. Zarządzony zostaje również zakaz wyjazdów zagranicznych do odwołania (zamknięto granice państwa i lotniska cywilne).

Po północy, 13 grudnia 1981 r. na ulice polskich miast wyjechały czołgi, pojazdy opancerzone i wozy bojowe. W celu wprowadzenia stanu wojennego zmobilizowano ok. 80 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tys. funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Użyto 1 750 czołgów, 1 400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty oraz ponad 9 tys. samochodów. Przed północą rozpoczęły się internowania działaczy opozycyjnych (operacja „Jodła”) i pozostałe zaplanowane akcje MSW.  W nocy siły MO i ZOMO zajęły siedziby wszystkich Zarządów Regionów „Solidarności”.

O godz. 6:00 Polskie Radio i Telewizja Polska nadały przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który informację o stanie wojennym podał do publicznej wiadomości.

Historycy wciąż nie mogą podać dokładnej liczby śmiertelnych ofiar stanu wojennego. Utworzona przez Sejm kontraktowy w 1989 r. Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uznała, że spośród 122 niewyjaśnionych przypadków zgonów działaczy opozycji 88 miało bezpośredni związek z działalnością MSW. Komisja ustaliła też nazwiska ok. 100 funkcjonariuszy MSW i urzędników prokuratury podejrzanych o popełnienie przestępstw, żaden z nich nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Większość ofiar stanu wojennego poniosła śmierć podczas protestów, strajków i demonstracji. W latach 1981-82 władze komunistyczne przetrzymywały w specjalnie utworzonych obozach dla internowanych 9 736 działaczy podziemia. Niejednokrotnie dochodziło w nich do wypadków znęcania się psychicznego i fizycznego. Inną kategorię ofiar stanu wojennego stanowią osoby szykanowane przez władze za działalność opozycyjną. Wiele z nich było prześladowanych i wyrzucanych z pracy z tzw. wilczymi biletami, eksmitowanych z zajmowanych przez siebie mieszkań, a część zostało zmuszonych do emigracji.

Pośrednio do ofiar stanu wojennego należy zaliczyć rodziny osób represjonowanych, które doznały wielu szkód związanych z internowaniem czy szykanowaniem ich najbliższych. Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 r. Dzień pamięci został uchwalony przez Sejm 6 grudnia 2002 r.

Drugi dzień 73. posiedzenia Sejmu – podsumowanie

Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu 500 plus w latach 2016-2017, zmiany w składach komisji sejmowych oraz wyrażenie zgody na tymczasowe aresztowanie jednego z posłów – to najważniejsze punkty czwartkowych prac Izby. Ponadto posłowie przyjęli dwie uchwały, uchwalili 10 ustaw oraz przyjęli poprawki Senatu do czterech ustaw. Trzeci, ostatni dzień 73. posiedzenia, w piątek.

Dyskusja nad efektami programu Rodzina 500+

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w latach 2016-2017 przedstawił Izbie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, który zwrócił uwagę na wyraźny wzrost wskaźnika dzietności. Według danych ministerstwa w 2017 roku po raz pierwszy przekroczona została granica ponad 400 tys. urodzeń co jest dobrą prognozą jeśli chodzi o kwestie związane z demografią. Stanowisko Komisji Polityki Społecznej i Rodziny ws. realizacji programu zaprezentowała poseł Urszula Rusecka. Jak podkreślała Rodzina 500+ to historyczny, przełomowy i powszechny system wsparcia polskich rodzin. – Realizuje trzy podstawowe cele: pronatalistyczny zmierzający do zwiększenia liczby urodzin, inwestycja w kapitał ludzki, redukcja ubóstwa wśród dzieci. Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia od 4.2016 do 9.2017 wyniosła 3 mln 919 tys. – wskazała poseł Rusecka. Po wysłuchaniu oświadczeń klubów i dyskusji posłowie zadecydowali o przyjęciu sprawozdania.

Sejm uchwalił 10 ustaw. Teraz Senat

Sejm zdecydował o zmianie w Kodeksie Cywilnym – nie będzie nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie naliczania odsetek od zaległych odsetek. Posłowie przegłosowali też nowelizację ustawy o umowach międzynarodowych, która wprowadza do ustawy pojęcie „utraty mocy obowiązującej umowy międzynarodowej”. Pozwoli to na właściwe informowanie o wygaśnięciu umów międzynarodowych, jeśli jego przyczyna jest inna niż wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską.

Do Senatu trafi również nowelizacja dot. wprowadzenia przepisów umożliwiających pokrywanie przez Policję kosztów tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres pełnienia tej służby. Posłowie zaaprobowali też zmiany, na mocy których członkowie zarządu związku metropolitalnego, a także skarbnik i sekretarz, będą składać oświadczenia lustracyjne na zasadach identycznych jak m.in. członkowie zarządu województwa.

Sejm znowelizował ustawę o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Zmiana wesprze obywateli w uzyskaniu prawa własności nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (domki jednorodzinne, mieszkania w budynkach wielolokalowych, w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne).

Izba znowelizowała ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która reguluje m. in. tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury. Nowe przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dadzą pacjentowi prawo zadeklarowania za życia sprzeciwu wobec możliwości udostępnienia dokumentacji medyczne. Pacjenci będą także otrzymywać skierowania w wersji elektronicznej.

Sejm uchwalił zmiany poprawiające ściągalność alimentów. Chodzi m.in. o rozwiązania, które umożliwią skuteczniejszą aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

Uchwalona nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. wiąże się z powiększeniem środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Dróg Samorządowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz PKP PLK.

Ustawy skierowane do podpisu Prezydenta

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw umożliwi termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte problemem ubóstwa energetycznego i wymianę lub likwidację niespełniających standardów emisyjnych urządzeń grzewczych w postaci kotłów na paliwo stałe.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych przewiduje ułatwienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców. Jest to odpowiedź na istotne problemy sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wynikające ze znacznego zwiększenia liczby spraw, dotyczących zwłaszcza upadłości konsumenckiej. Powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych, który ma być  jawny, co oznacza że każdy będzie mógł m.in. zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi za pośrednictwem internetu.

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych polegają wyposażeniu dowodów w środek identyfikacji elektronicznej (profil osobisty), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Posłowie przyjęli poprawki Senatu ws. powołania POLADY, czyli wydzielenia Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i powołania Polskiego Laboratorium Antydopingowego wyposażonego w podmiotowość prawną. Ustawa trafi na biurko prezydenta.

I czytanie. Dwa projekty Prezydenta

Zasadniczym celem prezydenckiego projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych jest rozwój i integracja systemu usług społecznych na poziomie lokalnym. Dzięki działalności centrów, usługi społeczne staną się szerzej dostępne dla mieszkańców, a samorządy gminne będą w stanie trafniej i w sposób bardziej kompleksowy odpowiadać na rosnące i zmieniające się potrzeby osób, rodzin i społeczności lokalnych. Sejm skierował projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Kolejnym prezydenckim projektem rozpatrywanym przez Izbę był projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Prezydent zaproponował przyznanie Sybirakom jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości proporcjonalnej do okresu przebywania na zesłaniu lub deportacje. W myśl projektu świadczenie wypłacane byłoby zarówno osobom wywiezionym z terytorium państwa polskiego w głąb ZSRR i przebywającym na zesłaniu, jak również osobom tam urodzonym. Posłowie będą kontynuować pracę nad projektem w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl

Zachęcam do oglądania transmisji z dzisiejszego dnia:

Polska i Unia Europejska to nierozerwalny związek

Budowanie czarnych scenariuszy dot. planowanego wystąpienia z Unii Europejskiej przez licznych członków i obserwatorów naszej sceny politycznej, w ostatnich tygodniach, są moim zdaniem przesadzone i budowane na użytek minionej już kampanii samorządowej. Sztuczne stworzenie pojęcia Polexitu nikomu nie służy, a jest zwykłym populizmem wykorzystywanym bezmyślnie przez opozycję i nadużywanym przez media. Realnie oceniając sytuację, partia rządząca mocno stąpa po ziemi i jest bardzo świadoma wszystkich korzyści płynących z Unii Europejskiej. Skok modernizacyjny ostatnich 15 lat, który zawdzięczamy środkom unijnym jest namacalnie widoczny w każdym zakątku kraju. Polakom żyje się lepiej i łatwiej. Trudno temu zaprzeczyć. Świadomość, iż pozostajemy obywatelami Unii Europejskiej wyzwala w nas poczucie bezpieczeństwa, ale i dumy. Takich wartości żaden obóz rządzący nie chce i nie jest w stanie zaprzepaścić, a wręcz przeciwnie – rządzącym zależy przede wszystkim na stworzeniu, jak najlepszych warunków życia w naszym kraju. Unia Europejska jest jednym z gwarantów takiego stanu rzeczy.

Jeżeli istnieją rozbieżności np. w poglądach dotyczących rozwiązania kryzysu migracyjnego, czy na temat wydawania unijnych środków, to jestem przekonany, że po długich i nie łatwych negocjacjach strony osiągnął konsensus. W samej Unii również nie ma jednolitego stanowiska w każdej sprawie; ponadto sama Unia również zmienia się i przekształca. Proces ten będzie trwał, Europa zna dokonania Polski od czasu upadku komunizmu, docenia skalę rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju, starania, jakie podejmuje, aby być członkiem europejskiej rodziny. Natomiast w polskim interesie nie leży eskalacja konfliktu z Unia na żadnej płaszczyźnie. Wszystkim zależy na utrzymaniu przynajmniej w takim kształcie relacji polsko-unijnych. Zastanawiąjące jest, że opozycja próbuje przekonać Polaków, że rządzący nie widzą długofalowo konsekwencji wyjścia Polski z Unii. Przykład Wielkiej Brytanii pokazał jednoznacznie, jak bolesny jest to rozdział i jak bardzo szkodliwy dla samych Brytyjczyków, którzy żyją jednak w znacznie bogatszym państwie niż Polska.

Nie dajmy się zatem ponieść tej wyborczej, wymyślonej, polexitowskiej propagandzie. Cieszmy się, z eurofunduszy, budowanych autostrad, dopłat bezpośrednich dla rolników, udziału Polski w europejskim rynku gospodarczym, swobodnym przepływie towarów z naszymi sąsiadami, stale rosnącym eksporcie, braku barier pozacłowych itp. Będąc posłem z Podlasia, mając częsty kontakt z tytułu wykonywanej funkcji z przedstawicielami strony białoruskiej i litewskiej – doskonale zauważam różnicę z pozostającą w Unii Litwą, a będącą daleko po za europejską rodziną – Białorusią nie tylko w zakresie postępu cywilizacyjnego, ale mentalnego i kulturowego.

Pogłębienie współpracy regionalnej w naszej części Polski z Litwą i Białorusią doprowadziłoby do znacznej dynamiki turystycznej, handlowej z czasem gospodarczej i ekonomicznej. Otwarcie dodatkowych przejść granicznych np. w Chworościanach (gmina Nowy Dwór) i Lipszczanach ( gmina Lipsk) ułatwiłoby mieszkańcom okolicznych gmin codzienne funkcjonowanie, bo obecność Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej to nie tylko „wielka polityka” i „wielkie interesy”, ale przede wszystkim „zwykłe” sprawy „zwykłych” ludzi, którzy chcą żyć dostatnio i bezpiecznie w swoich małych ojczyznach.